رديف طرف قرارداد بستري سرپايي توضيحات
1 بيمه دانا دارد دارد شامل 
2 بيمه پارسيان دارد دارد شامل
3 بيمه آتيه سازان دارد دارد شامل
4 تراكتور سازي دارد دارد  
5 ريخته گري دارد دارد  
6 موتورسازان دارد دارد  
7 پمپ ايران دارد دارد  
8 موتوژن دارد دارد  
9 شيرين عسل دارد دارد  
10 بيمه آسيا دارد ندارد صرفا" در بستري قرارداد دارد
11 بيمه كوثر دارد ندارد  
12 بيمه البرز دارد ندارد  
13 بيمهSOS دارد ندارد  
14 بيمه رازي دارد ندارد  
15 بيمه ميهن دارد ندارد  
16 بيمه آرمان دارد ندارد  
17 بيمه ملت دارد ندارد  
18 بيمه سامان دارد ندارد  
19 جهاد كشاورزي دارد ندارد  
20 بيمه ايران دارد دارد  
21 بانك ملي دارد دارد  
22 بانك سپه دارد دارد  
23 بانك تجارت دارد دارد  
24 بانك ملت دارد دارد  
25 بانك صادرات دارد دارد  
26 بانك كشاورزي دارد دارد  
27 بنياد15خرداد دارد دارد  
28 صدا و سيما دارد دارد  
29 بيمه كارآفرين دارد دارد  
30 بيمه سينا دارد دارد  
31 شركت الموت دارد دارد  

تاريخ ويرايش و انتشار 94:06:02 ساعت 10 به شماره سند0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.