مشخصات بيمارستان

نام بيمارستان: بيمارستان فوق تخصصي شهيد آيت الله محلاتي تبريز

نام سازمان : نيروي زميني سپاه پاسداران 

سال بهره برداري : 1368

درجه ارزشيابي : يك عالي و داراي رتبه برتر حاكميت باليني كشوري در دو سال متوالي و درجه يك عالي اعتبار بخشي

تعداد بخش هاي تخصصي و فوق تخصصي :27

تعداد تخت بر اساس طرح ساماندهي : 154 تخت

تخت فعال :220 تخت

بخش اتاق عمل جنرال :7 باب 

بخش اتاق عمل جراحي قلب:2 باب

بخشccu:  تخت 10

بخشIcuريه: 7 تخت

بخش icu چهارده معصوم : 14 تخت

بخش همو دياليز : 20 تخت

بخش اورژانس:24 تخت 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.