يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسامها مي باشند و اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است . بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي و درماني را براي يكايك افراد كشور تامين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه ، مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزش هاي والاي انساني، مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني ، بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقاء و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است

1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

2-اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

3-حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد

5- دسترسي به نظام كار آمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.